Handelsbetingelser SoccerZoom ApS

1. Anvendelsesområde

Hvis ikke andet aftalt, gør nærværende handelsbetingelser sig gældende for alle leverancer af SoccerZoom ApS’ (herefter: sælger) ydelser til forbrugere.

2. Generelle oplysninger

SoccerZoom ApS
Galionsvej 37
1437 København K
CVR-nr.: 40 17 93 64
Telefonnummer: 40 29 16 16
E-mail: Info@soccerzoom.com

3. Afgivelse af ordre

En afgivelse af en ordre på www.soccerzoom.com medfører ikke, at der er indgået en bindende aftale mellem sælger og forbrugeren. Sælger forbeholder sig retten til at annullere en ordre, hvis omstændighederne taler for det.

Forbrugerens modtagelse af ordrebekræftelse fra sælger medfører, at der er indgået en bindende aftale mellem sælger og forbrugeren.

4. Ydelserne

Sælgers og forbrugerens ydelse afhænger af forbrugerens ordre og er af den årsag nærmere defineret i sælgers fremsendte ordrebekræftelse. Sælgers primære forpligtelse er således at levere i overensstemmelse med ordrebekræftelsen, og forbrugerens hovedforpligtelse er at præstere betalingspligt i overensstemmelse med samme ordrebekræftelse, herunder i overensstemmelse med eventuel abonnementsaftale.

5. Abonnementsaftale

Ved køb af abonnementsaftale accepterer forbrugeren, at sælger er berettiget til i overensstemmelse med abonnementsaftale løbende at gennemføre transaktioner på forbrugerens betalingskort.

Forbrugeren accepterer, at sælger får tilladelse til at gennemføre en betalingstransaktion én gang for hver aftalt betalingsperiode (månedligt eller årligt). Sælgers tilladelse varer så længe abonnementsaftalen består. Forbrugeren accepterer endvidere, at hver enkelt betalingstransaktions gennemføres på sidste bankdag før, en ny betalingsperiode begynder.

Sælgers tilladelse til at foretage betalingstransaktioner vedrører alene retten til at foretage betalingstransaktioner for kommende abonnementsperiode, således at enhver yderligere betaling alene kan ske på baggrund af en godkendt aftale med forbrugeren.

Sælger forpligtes til pr. mail at fremsende kvittering til forbrugeren for hver gennemført betalingstransaktion. Fejl i forbindelse med betalingstransaktioner, herunder udløb af betalingskort, oplyses automatisk til forbrugeren.

Abonnementsaftalens vilkår er gældende frem til forbrugerens eller sælgers opsigelse. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang. Forbrugerens opsigelse foretages via opsigelsesformularen på www.soccerzoom.com. Sælgers opsigelse foretages ved skriftlig henvendelse til forbrugeren pr. mail.

Ændringer i den aftalte abonnementspris kan alene foretages af sælgeren og med 1 måneds skriftlig varsel. Varslet fremsendes til forbrugeren pr. mail.

6. Forbrugerens valg af ydelse

De ydelser, som sælger leverer til forbrugeren via www.soocerzoom.com, er afhængige af forbrugerens valg og indtastninger på hjemmesiden. Sælger tager af den årsag forbehold for forbrugerens fejlvalg og -indtastninger. Forbrugeren kan dog til enhver tid rette henvendelse til sælger med henblik på at få rettet et fejlvalg eller en fejlindtastning.

7. Levering

Levering sker ved, at forbrugeren gives adgang til det betalte produkt via sælgers digitale trænerplatform.

8. Priser og betaling

Alle priser på sælgers produkter er angivet i danske kroner og inklusiv moms.

Sælger tager forbehold for fejl og mangler i de oplyste priser og retten til at ændre i priserne uden forudgående samtykke.

Sælger modtager betaling via betalingskort.

9. Fortrydelsesret

Forbrugeren samtykker til, at denne ikke har ret til at fortryde købet på www.SoccerZoom.com jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2 nr. 13 jf. § 13, stk. 2.

10. Reklamationsret

Forbrugeren har i overensstemmelse med købelovens § 83 2 års reklamationsret. Forbrugeren har således inden for rimelig tid mulighed for at meddele sælger, at forbrugeren ønsker at påberåbe sig en mangel ved sælgers produkt. En reklamation kan resultere i, at forbrugeren får pengene retur eller at produktet repareres.

Ønsker du at reklamere kan du sende en reklamationsmail til: info@soccerzoom.com

11. Refusion

Aftales det mellem sælger og forbrugeren, at der skal ske refusion af det af forbrugeren indbetalte beløb, bedes forbrugeren fremsende sine bankoplysninger, således at beløbet kan refunderes.

12. Forsinkelse

Opstår der forsinkelse med leveringen, skal sælger uden ugrundet ophold underrette køber herom.

13. Databehandling

Sælger har fokus på databeskyttelse og overholder derfor den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning i Danmark. Sælger indhenter og behandler derfor alene persondata, som er nødvendige af hensyn til selskabets behandlingsformål, herunder levering af et effektivt og brugertilpasset produkt til selskabets kunder.

Sælger har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne levere dennes brugertilpassede ydelse.

De personoplysninger, der indsamles, er navn, adresse, alder, fodboldklub, e-mailadresse og betalingsoplysninger.

Sælger opbevarer ikke personoplysninger længere tid, end det er nødvendigt af hensyn til behandlingsformålet. Ønsker en registreret at slette sin profil på sælgers platform, sørger sælger for, at denne sletter dine personoplysninger fra vores system, idet det således ikke længere vil være nødvendigt at opbevare dem længere.

I medfør af databeskyttelsesloven en registreret ret til at;

  • anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig,
  • anmode om at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger,
  • i særlige tilfælde anmode om at få slettet oplysninger om dig,
  • i visse tilfælde få behandlingen af dine personoplysninger begrænset,
  • i visse tilfælde gøre indsigelse mod SoccerZoom’s behandling af dine personoplysninger og
  • klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan læse meget mere om dine rettigheder og klagemuligheder på Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk. Du er også velkommen til at rette henvendelse på nedenstående e-mailadresse, hvis du har yderligere spørgsmål til SoccerZoom ApS’ persondatapolitik og behandling af personoplysninger.

Du kan læse mere om sælgers behandling af persondata i selskabets persondatapolitik, herunder den særskilte klagemulighed for så vidt angår selskabets behandling af dine personoplysninger: https://soccerzoom.com/persondatapolitik/

14. Klagemuligheder

Ønsker du at klage over sælgers ydelse, kan du sende en klage til: Info@soccerzoom.com

Du har desuden som forbruger ret til at klage til Forbrugerklagenævnet, som behandler klager over forbrugerkøb. Du kan kontakte Forbrugerklagenævnet på følgende kontaktoplysninger:

Toldboden 2
8800 Viborg
+45 72405600
nh@naevneneshus.dk

Har du ikke bopæl i Danmark, men et anden EU-medlemsstat, har du ret til at klage via EU Kommissionens onlinetvistbilæggelse. Du finder platformen her: https://ec.europa.eu/consumers/odr

15. Kontakt

Har du spørgsmål til handelsbetingelserne eller til sælgers ydelse, kan du til enhver tid kontakte sælger på følgende kontaktoplysninger:

Telefonnummer: 40 29 16 16
E-mail: info@soccerzoom.com

16. Ændringer

Sælger forbeholder sig retten til at ændre i nærværende handelsbetingelser uden samtykke.

17. Lov og værneting

Danmarks love gør sig gældende for handlen med sælger. Et eventuelt sagsanlæg mod sælger vedrørende uoverensstemmelser i samhandlen med selskabet kan indbringes for Københavns Byret.

1. Anvendelsesområde

Hvis ikke andet aftalt, gør nærværende handelsbetingelser sig gældende for alle leverancer af SoccerZoom ApS’ (herefter: sælger) produkter til erhvervsdrivende og foreninger, herunder professionelle og amatør fodboldklubber.

2. Generelle oplysninger

SoccerZoom ApS
Galionsvej 37
1437 København K
CVR-nr.: 40 17 93 64
Telefonnummer: 40 29 16 16
E-mail: Info@soccerzoom.com

3. Indgåelse af aftale

Alle oplysninger på www.soccerzoom.com, annoncer og andet materiale til brug for markedsføring er angivet af sælger uden juridisk forpligtelse. Sælger forpligtes således først af aftalen på tidspunktet, hvor køber modtager en ordrebekræftelse fra sælger. Ordrebekræftelsen forpligter køber, medmindre køber straks efter modtagelsen af ordrebekræftelsen fremsætter skriftlig indsigelse.

4. Ydelserne

Sælgers og købers ydelse kan afhænge af køberens valg og er af den årsag nærmere defineret i sælgers fremsendte ordrebekræftelse. Sælgers primære forpligtelse er således at levere i overensstemmelse med ordrebekræftelsen, og købers hovedforpligtelse er at præstere betalingspligt i overensstemmelse med samme ordrebekræftelse, herunder i overensstemmelse med eventuel abonnementsaftale.

5. Abonnementsaftale

Ved køb af abonnementsaftale, accepterer køber, at sælger er berettiget til i overensstemmelse med abonnementsaftale løbende at gennemføre transaktioner på køberens betalingskort.

Køber accepterer, at sælger får tilladelse til, at sælger gennemfører en betalingstransaktion én gang for hver aftalt betalingsperiode (månedligt eller årligt). Sælgers tilladelse varer så længe abonnementsaftalen består. Køber accepterer endvidere, at hver enkelt betalingstransaktions gennemføres på sidste bankdag før, en ny betalingsperiode begynder.

Sælgers tilladelse til at foretage betalingstransaktioner vedrører alene retten til at foretage betalingstransaktioner for kommende abonnementsperiode, således at enhver yderligere betaling alene kan ske på baggrund af en godkendt aftale med forbrugeren.

Sælger forpligtes til pr. mail at fremsende kvittering til køber for hver gennemført betalingstransaktion. Fejl i forbindelse med betalingstransaktioner, herunder udløb af betalingskort, oplyses automatisk til forbrugeren.

Abonnementsaftalens vilkår er gældende frem til købers eller sælgers opsigelse. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang. Købers opsigelse foretages via opsigelsesformularen på www.soccerzoom.com. Sælgers opsigelse foretages ved skriftlig henvendelse til køber pr. mail.

Ændringer i den aftalte abonnementspris kan alene foretages af sælgeren og med 1 måneds skriftlig varsel. Varslet fremsendes til forbrugeren pr. mail.

6. Tilbud

Et af sælger afgivet tilbud gør sig gældende og er dermed bindende for sælger i 14 dage fra datoen for tilbuddets afgivelse. Køber er forpligtet til at holde ethvert tilbud fortroligt.

7. Priser

Alle priser på sælgers produkter er angivet i danske kroner, inklusiv moms og afgifter.

Sælger tager forbehold for fejl og mangler i de oplyste priser og retten til at ændre i priserne uden forudgående samtykke.

8. Betaling

Såfremt andet ikke konkret aftales skriftligt mellem køber og sælger, skal betaling ske netto kontant senest 8 dage fra fakturadato. Hvis køber undlader at betale i overensstemmelse med en udstedt faktura, har sælger ret til at opkræve rente på 12 % p.a. af det udestående beløb fra forfaldsdato til betaling.

Køber har pligt til at betale fakturaens pålydende.

9. Levering

Levering sker ved, at køber gives adgang til sælgers online træner platform med de funktioner, som er aftalt mellem køber og sælger.

10. Forsinkelse

Opstår der forsinkelse med leveringen, skal sælger uden ugrundet ophold underrette køber herom.

11. Fortrydelsesret

Køber har alene fortrydelsesret, hvis dette konkret aftales skriftligt mellem køber og sælger.

12. Reklamation

Reklamation over mangler ved produktet skal ske hurtigst muligt og senest 8 dage efter leveringen. Reklamationen skal ske skriftligt til sælger.

13. Afhjælpning

I det tilfælde, at der skulle opstå fejl i produktet, har sælger ret til at afhjælpe eventuelle mangler.

Omkostninger forbundet med afhjælpning vil som udgangspunkt blive afholdt af sælger. Såfremt det viser sig, at afhjælpning bliver påberåbt med urette, vil køber skulle svare vederlag for afhjælpningsforsøget til sælger.

14. Annullering

Køber har alene ret til at annullere en købsaftale efter sælgers skriftlige accept heraf. Sælger er imidlertid ikke forpligtet til at acceptere købers annulleringsanmodning.

Købers ret til annullering er endvidere betinget af, at køber betaler sælgers påløbne omkostninger og tab, som skyldes annulleringen. Sælger opgør i den forbindelse omkostningerne og tabet.

15. Ansvarsbegrænsning

Sælger og køber er ikke ansvarlige for manglende opfyldelse af aftale om leverance, hvis den manglende opfyldelse skyldes begivenheder, som er uden for sælgers og købers rimelige kontrol (force majeure).

16. Lov og værneting

Danmarks love gør sig gældende for handlen med SoccerZoom ApS. Et eventuelt sagsanlæg mod SoccerZoom ApS vedrørende uoverensstemmelser i samhandlen med selskabet kan indbringes for Københavns Byret.