Vilkår

1.0 Vilkår for brug

Følgende vilkår og betingelser bedes gennemlæst, før De gør brug af SoccerZoom ApS´ hjemmeside. Brug af hjemmesiden sidestilles med godkendelse af disse vilkår. Såfremt, at De ikke er enig i vilkårene, beder vi Dem om ikke at benytte denne hjemmeside.

2.0 Ejendomsret

Denne hjemmeside drives og ejes af SoccerZoom ApS, som er et dansk selskab beliggende Galionsvej 37, 1437 København K.

3.0 Brugerlicens

SoccerZoom ApS giver Dem tilladelse til at se på denne side og til at printe eller downloade materiale, der vises på denne side, til Deres egen personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat, at De uden forbehold accepterer de vilkår og betingelser, der indeholdes i denne aftale, og forudsat, at De sørger for, at alle påbud og forbud vedrørende ophavsret, varemærke og anden ejendomsret respekteres. De må dog ikke uden skriftlig tilladelse fra SoccerZoom ApS på nogen måde kopiere, reproducere, uploade, videresende eller distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd og video, til offentlige eller kommercielle formål. Indholdet under denne hjemmeside må heller ikke placeres i rammer på tredjemands hjemmesider (forbud mod framing).

Deres brug af denne hjemmeside er ensbetydende med Deres godkendelse og accept uden ændring af forbudene, vilkårene og betingelserne fremsat heri. Endvidere garanterer De ved Deres brug af denne hjemmeside, at De på ingen måde vil bruge denne hjemmeside til formål, der er i strid med dansk eller fremmed ret, formål der virker amoralske eller formål der er i strid med disse vilkår eller andre, indgået med SoccerZoom ApS.

4.0 Brugerinformation

Enhver form for information eller materiale, som De måtte fremsende til hjemmesiden via e-mail, igennem appen eller på anden måde, er og vil blive behandlet som værende ikke-fortroligt og ikke-ophavsretligt beskyttet, der kan undtagelsesvis være fortrolighed, hvis det følger af forholdet. SoccerZoom ApS har ret til at bruge alt, hvad De sender med post til ethvert formål. Det er forbudt i enhver form at sende eller overføre materiale til/fra denne hjemmeside, som måtte være ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk eller på nogen måde i strid med nogen lovbestemmelse.

5.0 Links til og fra andre hjemmesider

SoccerZoom ApS kan frit lægge hyperlinks til tredjemands hjemmesider. SoccerZoom ApS har ingen kontrol over de linkede hjemmesider, og SoccerZoom ApS er på ingen måde ansvarlig for indholdet af en sådan linket hjemmeside eller af nogen hjemmeside linket til fra en sådan linket hjemmeside. SoccerZoom ApS giver ikke nogen form for godkendelse af firmaer eller produkter, hvortil der oprettes hyperlinks, og SoccerZoom ApS forbeholder sig ret til at anføre dette på sin hjemmeside. SoccerZoom ApS forbeholder sig ensidigt retten til når som helst at slette et hvilken som helst link eller et hvilket som helst linket program. Hvis De ønsker at besøge nogen af tredjemands hjemmesider, som er linket til denne hjemmeside, sker dette på Deres eget ansvar.

6.0 Indhold

SoccerZoom ApS er meget omhyggelig med oprettelse og vedligeholdelse af denne hjemmeside og med at sørge for, at indholdet er korrekt og ajourført. Indholdet af denne hjemmeside er dog udsat for hyppige ændringer uden forudgående varsel. SoccerZoom ApS garanterer derfor ikke for, at indholdet er korrekt og ajourført.

Besøgende på denne hjemmeside accepterer, at SoccerZoom ApS er fritaget for ethvert ansvar for hjemmesidens indhold, software eller for nogen brug, der gøres af den. Dette gælder tilsvarende for appen.

SoccerZoom ApS kan derudover, til enhver tid, ændre i brugervilkårene.

7.0 Immaterielle rettigheder

Tekster, layout, tegninger, databaser og andre dele af denne hjemmeside samt selve hjemmesiden er beskyttet af copyright og af de rettigheder, der indehaves af producenten af denne database. Visse navne, mærker og logoer på denne hjemmeside er beskyttede varemærker.

Intet på denne hjemmeside må fortolkes som en licensret eller anden ret til at bruge noget varemærke, der vises på denne hjemmeside, uden skriftlig tilladelse fra SoccerZoom ApS eller tredjemand, som måtte eje de varemærker, der vises på denne hjemmeside.

Enhver form for kopiering, bearbejdelse, oversættelse, modifikation og enhver brug af hele eller dele af denne hjemmeside eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måde, er forbudt.

Såfremt, De kommer i besiddelse af oplysninger fra hjemmesiden, som ikke er tiltænkt Dem, i forbindelse med brugen af hjemmesiden, er de forpligtet til straks at slette disse oplysninger og uden ugrundet ophold give SoccerZoom ApS besked herom.

8.0 Ansvar

Brug af og besøg på denne hjemmeside foregår på eget ansvar. SoccerZoom ApS garanterer ikke, at den software, der er brugt på denne hjemmeside, og informationerne, online applikationerne eller nogen anden service ydet ved hjælp af denne side er fejlfrie, eller at brugen af dem vil være uden afbrydelser.

SoccerZoom ApS fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for ovennævnte, herunder for eksempel for nøjagtighed og egnethed til bestemte formål. Uanset om andet måtte være anført på denne hjemmeside, er SoccerZoom ApS på ingen måde ansvarlig for nogen form for tab af fortjeneste, indtægter eller nogen form for indirekte skader, som opstår på grund af eller i forbindelse med denne hjemmeside eller ved brug af nogen af de ydelser, der anføres på denne hjemmeside.

Det præciseres, at SoccerZoom ApS fralægger sig ethvert ansvar, for så vidt angår udførelsen af de øvelser, som bliver vist på hjemmesiden eller i appen. SoccerZoom ApS kan således ikke drages til ansvar for nogen skader, som måtte pådrages i forbindelse med udførelsen af de øvelser som fremgår af hjemmesiden, den dertilhørende app eller andre steder. Det tilrådes derudover, at øvelserne læres i professionelle rammer.

9.0 Overdragelse

SoccerZoom ApS, har til enhver tid ret til, at overdrage hjemmesiden til tredjemand, uden forudgående indhentelse af samtykke.

10.0 Kontaktoplysninger

Hvis De har spørgsmål til Brugervilkårene, anvendelsen af hjemmesiden eller har øvrige spørgsmål, kan De kontakte os via: help@soccerzoom.com

11.0 Lovvalg og værneting

Hvis De er forbruger og normalt bor i en EU-medlemsstat, gælder lovgivningen i den pågældende medlemsstat for alle krav, søgsmål eller tvister, De måtte have mod eller over for os, som opstår ud fra eller i forbindelse med disse vilkår, og du kan få afgjort dit krav ved enhver kompetent domstol i den medlemsstat, der har jurisdiktion for kravet.

I alle andre tilfælde accepterer du, at kravet skal afgøres ved en kompetent domstol i Danmark, og at dansk lov vil regulere disse vilkår og ethvert krav uanset bestemmelser om lovkonflikt. Som udgangspunkt vil tvister skulle afgøres ved Københavns Byret, men SoccerZoom ApS har ret til at vælge, såfremt der er flere kompetente domstole i Danmark, f.eks. Sø- og Handelsretten.